ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  


  

183,037

 

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

  

33,474


นิติบุคคล
(ราย)

  

7,174


วิสาหกิจชุมชน
(ราย)

  

140,868


บุคคลทั่วไป
ประกอบธุรกิจ (ราย)

  

1,521


บุคคลทั่วไป
สนใจประกอบธุรกิจ (ราย)


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) จำแนกตามด้านการให้บริการ 182,845 รายการ
บริการส่งต่อความช่วยเหลือ (รายการ) จำแนกตามหน่วยงานฯ 190 รายการ

สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
19%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
17%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
12%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
23%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
15%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
10%
กรุงเทพมหานคร
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
49%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
47%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
2%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
19%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
16%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
15%
ภาคตะวันออก
การจัดการทั่วไป
25%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
25%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
13%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
27%
ด้านแผนธุรกิจ
12%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
12%