ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  


  

203,806

 

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

  

39,467


นิติบุคคล
(ราย)

  

7,639


วิสาหกิจชุมชน
(ราย)

  

155,103


บุคคลทั่วไป
ประกอบธุรกิจ (ราย)

  

1,597


บุคคลทั่วไป
สนใจประกอบธุรกิจ (ราย)


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) จำแนกตามด้านการให้บริการ 203,598 รายการ
บริการส่งต่อความช่วยเหลือ (รายการ) จำแนกตามหน่วยงานฯ 205 รายการ

สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
19%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
17%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
12%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
24%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
15%
การหาแหล่งเงินทุน
10%
กรุงเทพมหานคร
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
52%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
45%
อื่นๆ
1%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
19%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
16%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
15%
ภาคตะวันออก
การจัดการทั่วไป
25%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
25%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
14%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
28%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
12%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
11%