ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  


  

133,878

 

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

  

21,842


นิติบุคคล
(ราย)

  

5,790


วิสาหกิจชุมชน
(ราย)

  

104,991


บุคคลทั่วไป
ประกอบธุรกิจ (ราย)

  

1,255


บุคคลทั่วไป
สนใจประกอบธุรกิจ (ราย)


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) จำแนกตามด้านการให้บริการ 133,740 รายการ
บริการส่งต่อความช่วยเหลือ (รายการ) จำแนกตามหน่วยงานฯ 138 รายการ

สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
17%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
16%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
13%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
25%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
15%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
9%
กรุงเทพมหานคร
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
50%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
47%
การหาแหล่งเงินทุน
1%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
18%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
16%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
15%
ภาคตะวันออก
การจัดการทั่วไป
27%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
23%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
15%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
27%
ด้านแผนธุรกิจ
13%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
13%