ที่ตั้งศูนย์ OSS Center

Seach
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ตำบล : หนองปลิง
อำเภอ : เมืองกำแพงเพชร จังหวัด : กำแพงเพชร   62000
โทรศัพท์ : 063-8788450
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวอนงค์นาถ กุณา
Email : Anongnat.k@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ติดห้องประชุมเวียงกาหลง
ถนน : ถ.แม่ฟ้าหลวง ตำบล : ริมกก
อำเภอ : เมืองเชียงราย จังหวัด : เชียงราย   57100
โทรศัพท์ : 053-177-371, 064-301-6905
ชื่อผู้ติดต่อ : นายประสิทธิ์ ทาคำ
Email : prasit@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
ถนน : โชตนา ตำบล : ช้างเผือก
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่ จังหวัด : เชียงใหม่   50300
โทรศัพท์ : 053-112-262, 064-301-6906
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวพรนิภา พักตร์ผ่อง
Email : pornnipa@sme.go.th
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 3
ถนน : สายเอเชีย(แม่สอด-ริมเมย) ตำบล : แม่สอด
อำเภอ : แม่สอด จังหวัด : ตาก   63110
โทรศัพท์ : 055-508-924,063-902-9368
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวชนันธร วงษ์คำ
Email : chanantorn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น 1 (ติดห้องหอการค้าจังหวัด)
ถนน : สวรรค์วิถี ตำบล : นครสวรรค์ตก
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์ จังหวัด : นครสวรรค์   60000
โทรศัพท์ : 056-217-907,064-301-6919 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวสุนันทา แว่นแก้ว
Email : sunanta_w@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 สำนักงานจังหวัดน่าน
ถนน : น่าน-พะเยา ตำบล : ไชยสถาน
อำเภอ : เมืองน่าน จังหวัด : น่าน   55000
โทรศัพท์ : 064-585-3401, 054-718-940
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกนกวรพรรณ แสงสุวรรณ
Email : kanokworapun@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1
ถนน : พหลโยธิน ตำบล : บ้านต๋อม
อำเภอ : เมืองพะเยา จังหวัด : พะเยา   56000
โทรศัพท์ : 054-449-520, 064-585-3402
ชื่อผู้ติดต่อ : นายนราศักดิ์ รังสรรค์
Email : narasak@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 (ห้องการค้าภายในจังหวัดเดิม)
ถนน : พิจิตร-ตะพานหิน ตำบล : ท่าหลวง
อำเภอ : เมืองพิจิตร จังหวัด : พิจิตร   66000
โทรศัพท์ : 056-611-353, 064-585-3403
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวรัตนาวดี ธนาธรณ์มงคล
Email : Rattanawadee@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ตึก 3 ชั้น อาคารหลังเก่า) ชั้น 3 ติดกับห้องศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก
ถนน : วังจันทร์ ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองพิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก   65000
โทรศัพท์ : 055-906-295,064-301-6907
ชื่อผู้ติดต่อ : นายเมธัส สุริวงษ์นา
Email : methat@sme.go.th
ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้องศูนย์ดำรงธรรม อาคาร1 ชั้น 1
ตำบล : สะเดียง
อำเภอ : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์   67000
โทรศัพท์ : 056-713-973, 064-585-3406
ชื่อผู้ติดต่อ : นายพรศักดิ์ คงอารยะเวชกุล  
Email : Pornsak@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น2
ถนน : พระยาไชยบูรณ์ ตำบล : ในเวียง
อำเภอ : เมืองแพร่ จังหวัด : แพร่   54000
โทรศัพท์ : 064-182-9802, 054-531-171
ชื่อผู้ติดต่อ : นางเพียงฤทัย แก้วอัคฮาด
Email : phiangruethai@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ตำบล : จองคำ
อำเภอ : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน   58000
โทรศัพท์ : 063-878-8452
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวธนัยพร รักเรียน
Email : Thanaiporn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ถนน : วชิราวุธดำเนิน ตำบล : พระบาท
อำเภอ : เมืองลำปาง จังหวัด : ลำปาง   52000
โทรศัพท์ : 054-209-619, 064-585-3404
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวภัทร์เชาวรี ฟูญาติ
Email : phatchaovaree@sme.go.th
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ชั้นที่ 4
ถนน : อินทยงยศ ตำบล : ศรีบัวบาน
อำเภอ : เมืองลำพูน จังหวัด : ลำพูน   51000
โทรศัพท์ : 064-182-9801 , 053-096164
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวหทัยกาญจน์ ต๊ะแสง
Email : hataikan@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 (ห้องสภาวัฒนธรรมจังหวัดเดิม)
ถนน : นิกรเกษม ตำบล : ธานี
อำเภอ : เมืองสุโขทัย จังหวัด : สุโขทัย   64000
โทรศัพท์ : 055-610-100, 064-585-3405
ชื่อผู้ติดต่อ : นายอชิรวัตติ์ ทายา
Email : Achiravadh@sme.go.th
ที่อยู่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนน : ประชานิมิตร ตำบล : ท่าอิฐ
อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด : อุตรดิตถ์   53000
โทรศัพท์ : 06-3878-8451
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวเบญรดา หาญยุทธ
Email : benrada@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ต.อุทัยใหม่
ตำบล : อุทัยใหม่
อำเภอ : เมืองอุทัยธานี จังหวัด : อุทัยธานี   61000
โทรศัพท์ : 056-510664 , 064-5856367
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวหัตถาภรณ์ ปลิวมา
Email : hattapon@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ห้องไกล่เกลี่ย)
ถนน : แสงชูโต ตำบล : ปากแพรก
อำเภอ : เมืองกาญจนบุรี จังหวัด : กาญจนบุรี   71000
โทรศัพท์ : 034-540-630,064-301-6921
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวฐิติมา จันธนะตระกูล
Email : thitima@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 5 ห้อง 502 เลขที่ 73/7
ถนน : พรหมประเสริฐ ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองชัยนาท จังหวัด : ชัยนาท   17000
โทรศัพท์ : 056-410-500, 064-585-3412
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวอะริล อินทรชิด
Email : aril@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู่ 6
ถนน : ศูนย์ราชการ ตำบล : ถนนขาด
อำเภอ : เมืองนครปฐม จังหวัด : นครปฐม   73000
โทรศัพท์ : 034-340-208,064-301-6920
ชื่อผู้ติดต่อ : นายไตรมาศ พูลผล
Email : trimas@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5
ถนน : รัตนาธิเบศร์ ตำบล : บางกระสอ
อำเภอ : เมืองนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี   11000
โทรศัพท์ : 02-157-1711,063-902-9363
ชื่อผู้ติดต่อ : นายวีรภัทร นาคแสง
Email : Veeraphat@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1
ถนน : ปทุมธานี-สามโคก ตำบล : บางปรอก
อำเภอ : เมืองปทุมธานี จังหวัด : ปทุมธานี   12000
โทรศัพท์ : 02-581-0117,064-182-9805
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวขวัญฤทัย ศรีตระเวร
Email : Khwanruethai@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : สละชีพ ตำบล : ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์   77000
โทรศัพท์ : 032-510-821, 064-585-3414
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวรัชฎาพร พุทธิศาวงศ์
Email : ratchadaporn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1
ถนน : สายเอเชีย ตำบล : คลองสวนพลู
อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา   13000
โทรศัพท์ : 035-246-323,063-902-9364
ชื่อผู้ติดต่อ : นายโสภณ พลอยสุกใส
Email : sopon@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 (หลังเดิม) สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ถนน : ราชวิถี ตำบล : คลองกระแชง
อำเภอ : เมืองเพชรบุรี จังหวัด : เพชรบุรี   76000
โทรศัพท์ : 032-400-337,064-301-6925
ชื่อผู้ติดต่อ : นางธัญชนก จอมทรักษ์
Email : tanchanok@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา
ตำบล : หน้าเมือง
อำเภอ : เมืองราชบุรี จังหวัด : ราชบุรี   70000
โทรศัพท์ : 032-240-947,064-182-9806
ชื่อผู้ติดต่อ : นายศิระ สวัสดิชีวิน
Email : sira@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
ถนน : นารายณ์มหาราช ตำบล : ทะเลชุบศร
อำเภอ : เมืองลพบุรี จังหวัด : ลพบุรี   15000
โทรศัพท์ : 036-770-267,064-301-6915
ชื่อผู้ติดต่อ : นายวิททิกฤษ ห้วยทราย
Email : wittikrit.h@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : สุทธิภิรมย์ ตำบล : ปากน้ำ
อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ จังหวัด : สมุทรปราการ   10270
โทรศัพท์ : 02-395-1652,064-301-6916
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวรัตยา โสวรรณปรีชา
Email : rattaya.s@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2
ถนน : เอกชัย ตำบล : - - - กรุณาเลือก - - -
อำเภอ : เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด : สมุทรสงคราม   75000
โทรศัพท์ : 063-8788454, 034-710437
ชื่อผู้ติดต่อ : นายขจรวิช กาญจนพิศาล
Email : khajornvich@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3
ถนน : เศรษฐกิจ1 ตำบล : มหาชัย
อำเภอ : เมืองสมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร   74000
โทรศัพท์ : 034-450-317,064-182-9808
ชื่อผู้ติดต่อ : นายมนตรี ผึ้งผัน
Email : Montri@sme.go.th
ที่อยู่ : ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1
ถนน : พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบล : ตะกุด
อำเภอ : เมืองสระบุรี จังหวัด : สระบุรี   18000
โทรศัพท์ : 064-182-9807, 036-340331
ชื่อผู้ติดต่อ : นายวุฒิศักดิ์ พิลึกเรือง
Email : vutisak@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ห้องรับรองประชาชน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : สิงห์บุรี-บางพาน ตำบล : บางมัญ
อำเภอ : เมืองสิงห์บุรี จังหวัด : สิงห์บุรี   16000
โทรศัพท์ : 036-510216, 064-585-3415
ชื่อผู้ติดต่อ : นายวทัญญู ตรีระกุลวณิชย์
Email : Watunyu@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4
ถนน : สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบล : สนามชัย
อำเภอ : เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด : สุพรรณบุรี   72000
โทรศัพท์ : 035-440-350, 063-902-9365
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาววรรณวิสา นิลผล
Email : wanvisa@sme.go.th
ที่อยู่ : ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง)
ถนน : เทศบาล 1 ตำบล : บางแก้ว
อำเภอ : เมืองอ่างทอง จังหวัด : อ่างทอง   14000
โทรศัพท์ : 035-610-651, 064-585-3416
ชื่อผู้ติดต่อ : นายชนินทร์ สิทธิ
Email : chanin.s@sme.go.th
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : กาฬสินธุ์ ตำบล : กาฬสินธุ์
อำเภอ : เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด : กาฬสินธุ์   46000
โทรศัพท์ : 043-811-667, 064-585-3407
ชื่อผู้ติดต่อ : นายอักษรทอง เจริญจารุวงศ์
Email : aksornthong@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเดิม) ศูนย์ราชการจังหวัด
ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น   40000
โทรศัพท์ : 043-235-995,064-301-6909
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาววชิราภรณ์ ภูแสง
Email : wachiraporn.s@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ตำบล : - - - กรุณาเลือก - - -
อำเภอ : เมืองชัยภูมิ จังหวัด : ชัยภูมิ   36000
โทรศัพท์ : 099-746-2067, 065-604-7153
ชื่อผู้ติดต่อ : นายศุภชัย ภูแสง
Email : supachai@sme.go.th
ที่อยู่ : ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)  ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)
ตำบล : อาจสามารถ
อำเภอ : เมืองนครพนม จังหวัด : นครพนม   48000
โทรศัพท์ : 042-530-716,064-182-9803
ชื่อผู้ติดต่อ : นายอนุชา ศรีสกุลธนไชย
Email : Anucha@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรม
ถนน : มหาดไทย ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองนครราชสีมา จังหวัด : นครราชสีมา   30000
โทรศัพท์ : 044-341-179,064-301-6913 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายกิตติกร โตใหญ่
Email : kittikorn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 (ห้องควบคุมเครื่องเสียงการประชุม)
ถนน : บึงกาฬ-นครพนม ตำบล : บึงกาฬ
อำเภอ : เมืองบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ   38000
โทรศัพท์ : 042-490-855, 064-585-3408
ชื่อผู้ติดต่อ : คมกฤษณ์ เจนใจ
Email : komkrid.j@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ตำบล : เสม็ด
อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด : บุรีรัมย์   31000
โทรศัพท์ : 044-666-561,064-301-6912 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายปันณนยวรรธน์ วงศ์ไชย
Email : pannayawat.w@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ห้อง 102
ถนน : เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบล : แวงน่าง
อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม   44000
โทรศัพท์ : 043-777-449, 064-585-3409
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาววินิตตา ชิณโย
Email : winitta@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
ถนน : วิวิธสุธการ ตำบล : มุกดาหาร
อำเภอ : เมืองมุกดาหาร จังหวัด : มุกดาหาร   49000
โทรศัพท์ : 042-620-857,063-902-9371
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวบุษราภรณ์ เกษรราช
Email : busaraporn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : แจ้งสนิท ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองยโสธร จังหวัด : ยโสธร   35000
โทรศัพท์ : 045 756640, 064-2217541
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวอุษณีย์ กองพิมพ์
Email : Udsanee@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : เทวาภิบาล ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด : ร้อยเอ็ด   45000
โทรศัพท์ : 043-501-541,064-182-9804, 093-5591114
ชื่อผู้ติดต่อ : นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ
Email : khwanphat@sme.go.th
ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ชั้น 1 เลขที่ 302/1
ถนน : เลย-เชียงคาน ตำบล : กุดป่อง
อำเภอ : เมืองเลย จังหวัด : เลย   42000
โทรศัพท์ : 042-810761, 064-5856368
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวทรัพย์ทวี สาวิสัย
Email : sraptawee@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3 ชั้น 1
ตำบล : เมืองเหนือ
อำเภอ : เมืองศรีสะเกษ จังหวัด : ศรีสะเกษ   33000
โทรศัพท์ : 064-5856369 , 045-826351
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวปราณี บุนตะไนย์
Email : pranee.b@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 (หลังเดิม)
ถนน : ศูนย์ราชการจังหวัด ตำบล : ธาตุเชิงชุม
อำเภอ : เมืองสกลนคร จังหวัด : สกลนคร   47000
โทรศัพท์ : 042-712-707, 064-301-6908
ชื่อผู้ติดต่อ : นายวรสม ศิริตัง
Email : warrasom@sme.go.th
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ 410 หมู่ 5 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ถนน : หลักเมือง ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์   32000
โทรศัพท์ : 063-902-9360 , 044-512-970
ชื่อผู้ติดต่อ : นางธัญวรัตม์ โกรธกล้า
Email : tanvarat@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) ชั้น 1
ถนน : ประจักษ์ ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองหนองคาย จังหวัด : หนองคาย   43000
โทรศัพท์ : 042-411-703, 063-902-9372
ชื่อผู้ติดต่อ : พัสฐ์ฒกิจ อิสระวงศ์พิพัฒน์
Email : pattakit@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1
ถนน : หนองบัวลำภู-เลย ตำบล : ลำภู
อำเภอ : เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด : หนองบัวลำภู   39000
โทรศัพท์ : 063-878-8453 , 042-315-602
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวฝนทิพย์ อุทัย
Email : fonthip@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : ชยางกูร ตำบล : โนนหนามแท่ง
อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด : อำนาจเจริญ   37000
โทรศัพท์ : 045-523-212, 064-585-3410
ชื่อผู้ติดต่อ : นางนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์
Email : nawarat@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6
ถนน : อธิบดี ตำบล : หมากแข้ง
อำเภอ : เมืองอุดรธานี จังหวัด : อุดรธานี   41000
โทรศัพท์ : 042-221-559,064-301-6914
ชื่อผู้ติดต่อ : นางปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์
Email : Paranee.l@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
ถนน : แจ้งสนิท ตำบล : แจระแม
อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี จังหวัด : อุบลราชธานี   34000
โทรศัพท์ : 045-344-645,064-301-6910 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางโชติพัชญ์ เดชารุจีรวัษย์
Email : chotipat@sme.go.th
ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G
ถนน : วิภาวดีรังสิต ตำบล : จอมพล
อำเภอ : จตุจักร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   10900
โทรศัพท์ : 02-298-3000,063-902-9361,063-902-9362
ชื่อผู้ติดต่อ : นายประเสริฐศักดิ์ แก้วสะแสน
Email : prasertsak@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : เลียบเนิน ตำบล : วัดใหม่
อำเภอ : เมืองจันทบุรี จังหวัด : จันทบุรี   22000
โทรศัพท์ : 039-460-170,064-301-6927
ชื่อผู้ติดต่อ : นายวิทวัช ด่านกำจัด
Email : wittawat.d@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : เรืองวุฒิ ตำบล : หน้าเมือง
อำเภอ : เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด : ฉะเชิงเทรา   24000
โทรศัพท์ : 038-511-084,064-301-6923
ชื่อผู้ติดต่อ : นายณัฐพงศ์ สายบุตร
Email : nutthapong@sme.go.th
ที่อยู่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9 เลขที่ 67 ชั้น 6 หมู่ 1
ถนน : สุขุมวิท ตำบล : เสม็ด
อำเภอ : เมืองชลบุรี จังหวัด : ชลบุรี   20000
โทรศัพท์ : 064-301-6924  , 038-109658
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวพงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา
Email : pongnapa@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
ถนน : ราษฎร์นิยม ตำบล : บางพระ
อำเภอ : เมืองตราด จังหวัด : ตราด   23000
โทรศัพท์ : 039-510-817, 063-902-9369
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวพิมพ์วิมล สอนเทศ
Email : Phimwimon@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2
ถนน : สุวรรณศร ตำบล : ท่าช้าง
อำเภอ : เมืองนครนายก จังหวัด : นครนายก   26000
โทรศัพท์ : 037-349-521, 064-585-3413
ชื่อผู้ติดต่อ : นาวสาวธิพาพร รอดเกตุกุล
Email : thipaporn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)
ตำบล : ไม้เค็ด
อำเภอ : เมืองปราจีนบุรี จังหวัด : ปราจีนบุรี   25230
โทรศัพท์ : 037-480-979,064-182-9809
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวคณิจญ์ นิลฉวี
Email : khanij@sme.go.th
ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชั้น 1 เลขที่ 140/20
ถนน : สุขุมวิท ตำบล : เนินพระ
อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง   21000
โทรศัพท์ : 063-8788458, 038-010452
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาววิภาวรรณ แสงสง่า
Email : wipawan.s@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 (ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยเดิม)
ตำบล : ท่าเกษม
อำเภอ : เมืองสระแก้ว จังหวัด : สระแก้ว   27000
โทรศัพท์ : 037-550-304,063-902-9370
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวปิยะวดี ผงผาย
Email : piyavadee@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เลขที่ 5
ถนน : อุตรกิจ ตำบล : ปากน้ำ
อำเภอ : เมืองกระบี่ จังหวัด : กระบี่   81000
โทรศัพท์ : 075-620-688, 064-585-3417
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวชฎาพร ปฏิมิล
Email : chadaphon.p@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ตำบล : นาชะอัง
อำเภอ : เมืองชุมพร จังหวัด : ชุมพร   86000
โทรศัพท์ : 063-878-8459
ชื่อผู้ติดต่อ : นายยุทธศักดิ์ แสงสุวรรณ
Email : yuttasak@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลางกลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดิม)
ถนน : พระรามที่ 6 ตำบล : ทับเที่ยง
อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด : ตรัง   92000
โทรศัพท์ : 075-270-662, 064-585-3418
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวชุติพร พัวพันธ์
Email : Chutiporn@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม) ชั้น 2 (ห้องไกล่เกลี่ย)
ถนน : ราชดำเนิน ตำบล : ในเมือง
อำเภอ : เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด : นครศรีธรรมราช   80000
โทรศัพท์ : 075-341-235, 064-585-3419
ชื่อผู้ติดต่อ : นิรมล ทองคำ
Email : niramon.t@sme.go.th
ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เลขที่ 37 หมู่ 9
ถนน : ศูนย์ราชการ ตำบล : โคกเคียน
อำเภอ : เมืองนราธิวาส จังหวัด : นราธิวาส   96000
โทรศัพท์ : 073-530-533, 064-585-3420
ชื่อผู้ติดต่อ : นายอัลบัฮรีย์ ลาเต๊ะ
Email : albahree@sme.go.th
ที่อยู่ : ตลาดกลางเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี เลขที่ 99/9 หมู่ 6
ตำบล : บ่อทอง
อำเภอ : หนองจิก จังหวัด : ปัตตานี   94170
โทรศัพท์ : 073-330-889, 064-301-6918
ชื่อผู้ติดต่อ : นายอัสมัน ดือราแมหะยี
Email : asman@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1
ตำบล : ท้ายช้าง
อำเภอ : เมืองพังงา จังหวัด : พังงา   82000
โทรศัพท์ : 063-878-8461
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวทิพพา ศรีนคร
Email : tippa.s@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : ราเมศวร์ ตำบล : - - - กรุณาเลือก - - -
อำเภอ : เมืองพัทลุง จังหวัด : พัทลุง   93000
โทรศัพท์ : 074-610-965, 064-585-3421
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาววริษฐา หนูชู
Email : Waritta@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ เลขที่ 5
ถนน : นริศร ตำบล : ตลาดใหญ่
อำเภอ : เมืองภูเก็ต จังหวัด : ภูเก็ต   83000
โทรศัพท์ : 076-540-500,064-301-6917
ชื่อผู้ติดต่อ : ราชันย์ ชาติสุทธิ
Email : Rachan@sme.go.th
ที่อยู่ : 318 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ สสว. ชั้น 3 (OSOS)
ถนน : สิโรรส ตำบล : สะเตง
อำเภอ : เมืองยะลา จังหวัด : ยะลา   95000
โทรศัพท์ : 073-299370 , 064-2217363
ชื่อผู้ติดต่อ : นายอรรถพร กฤตยานาถ
Email : ataporn@sme.go.th
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง (หลังเดิม) ณ ห้องกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ถนน : ชลระอุ ตำบล : เขานิเวศน์
อำเภอ : เมืองระนอง จังหวัด : ระนอง   85000
โทรศัพท์ : 077-810993, 064-5856365
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวกอบกาญจน์ นิมิตานันท์
Email : kopkan@sme.go.th
ที่อยู่ : เลขที่ 165 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11
ถนน : กาญจนวนิช ตำบล : น้ำน้อย
อำเภอ : หาดใหญ่ จังหวัด : สงขลา   90112
โทรศัพท์ : 074-212-529, 063-902-9373
ชื่อผู้ติดต่อ : นาวสาวชวัลลักษณ์ นุรักษ์
Email : chawanlak@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ถนน : สตูลธานี ตำบล : พิมาน
อำเภอ : เมืองสตูล จังหวัด : สตูล   91000
โทรศัพท์ : 074-711-515, 064-585-3423
ชื่อผู้ติดต่อ : นายเมธัส ฮ่องสกุล
Email : metus@sme.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ห้องปีกขวา ชั้น 3
ถนน : ดอนนก ตำบล : มะขามเตี้ย
อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด : สุราษฎร์ธานี   84000
โทรศัพท์ : 077-205-195,064-301-6926
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวอัญชัญ ไชยพงษ์
Email : Anchan@sme.go.th