ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

40,507

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

ประเภทธุรกิจแบบ
บุคคลธรรมดา
(ราย)

35,978

ประเภทธุรกิจแบบ
นิติบุคคล
(ราย)

4,329

บุคคลทั่วไป
ผู้สนใจประกอบธุรกิจ
(ราย)

190


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) จำแนกตามด้านการให้บริการ 40,501 รายการ
บริการส่งต่อความช่วยเหลือ (รายการ) จำแนกตามหน่วยงานฯ 6 รายการ

สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
19%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
17%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
13%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
29%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
18%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
10%
กรุงเทพมหานคร
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
59%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
37%
การหาแหล่งเงินทุน
1%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
19%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
17%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
16%
ภาคตะวันออก
การจัดการทั่วไป
33%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
22%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
11%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
24%
ด้านแผนธุรกิจ
19%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
14%