ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

21,637

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

ประเภทธุรกิจแบบ
บุคคลธรรมดา
(ราย)

20,011

ประเภทธุรกิจแบบ
นิติบุคคล
(ราย)

1,544

บุคคลทั่วไป
ผู้สนใจประกอบธุรกิจ
(ราย)

82


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) จำแนกตามด้านการให้บริการ 21,621 รายการ
บริการส่งต่อความช่วยเหลือ (รายการ) จำแนกตามหน่วยงานฯ 13 รายการ

สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
34%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
18%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
13%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
45%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
10%
การหาแหล่งเงินทุน
10%
กรุงเทพมหานคร
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
41%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
17%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
16%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการทั่วไป
23%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
17%
การหาแหล่งเงินทุน
17%
ภาคตะวันออก
ลดต้นทุน / LEAN / TPM / TQM
0%
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
0%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
37%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
48%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
11%
การหาแหล่งเงินทุน
8%