ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

190,270

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

ประเภทธุรกิจแบบ
บุคคลธรรมดา
(ราย)

176,154

ประเภทธุรกิจแบบ
นิติบุคคล
(ราย)

12,686

บุคคลทั่วไป
ผู้สนใจประกอบธุรกิจ
(ราย)

1,430สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
33%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
19%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
10%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
34%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
13%
การหาแหล่งเงินทุน
12%
กรุงเทพมหานคร
การจัดการทั่วไป
15%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
14%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
12%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการทั่วไป
30%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
17%
การหาแหล่งเงินทุน
14%
ภาคตะวันออก
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
26%
การจัดการทั่วไป
21%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
10%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
35%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
19%
การหาแหล่งเงินทุน
15%