องค์ความรู้

โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ สร้างธุรกิจแนวใหม่ เอาใจผู้สูงอายุ