จำนวนผู้เข้ารับบริการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 มีทั้งหมด 145,074 ราย

ระบุ ปีงบประมาณ
4 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด