จำนวนผู้เข้ารับบริการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 195,746 ราย

ระบุ ปีงบประมาณ
4 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด