ภาพรวมการให้บริการของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(OSS) ปีงบประมาณ      ไตรมาสที่ 


5 ภูมิภาค  
18 กลุ่มจังหวัด  


  

99,373

 

จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ราย)

ประเภทของผู้เข้ารับบริการศูนย์ OSS

  

15,254


นิติบุคคล
(ราย)

  

4,282


วิสาหกิจชุมชน
(ราย)

  

78,899


บุคคลทั่วไป
ประกอบธุรกิจ (ราย)

  

938


บุคคลทั่วไป
สนใจประกอบธุรกิจ (ราย)


บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ราย) จำแนกตามด้านการให้บริการ 99,294 รายการ
บริการส่งต่อความช่วยเหลือ (รายการ) จำแนกตามหน่วยงานฯ 79 รายการ

สัดส่วนด้านการขอเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น สูงสุด 3 ด้าน จำแนกตามภูมิภาค

ภาคเหนือ
การจัดการทั่วไป
16%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
16%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
14%


ภาคกลาง
การจัดการทั่วไป
27%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
16%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
9%
กรุงเทพมหานคร
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
51%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
46%
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
1%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ
18%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
16%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
15%
ภาคตะวันออก
การจัดการทั่วไป
28%
นำเข้า/ส่งออก/ศุลกากร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
23%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
14%

ภาคใต้
การจัดการทั่วไป
26%
การตลาดในประเทศ / ต่างประเทศ
14%
ด้านแผนธุรกิจ
13%